☀️Grundet ferieafvikling, kan der forekomme længere svartider på mail og tlf.☀️

☀️Grundet ferieafvikling, kan der forekomme længere svartider på mail og tlf.☀️

☀️Grundet ferieafvikling, kan der forekomme længere svartider på mail og tlf.☀️

☀️Grundet ferieafvikling, kan der forekomme længere svartider på mail og tlf.☀️

 • Solid brancheerfaring

  Solid brancheerfaring

  WellMore tilbyder nok Danmarks bedste produktprogram indenfor bad- og wellnessløsninger til hverdag og ferie. Vi forhandler til hele Danmark, og vi udvikler og designer selv produkterne.

  • Mere end 15 års brancheerfaring.
  • Forhandler af udespa, indespa, badekar, infrarød sauna, vildmarksbad, vildmarkssauna, koldtvandskar, pool, tilbehør og wellnessprodukter til udlejningshuse.
  • Showroom i Egtved og Ringsted.
 • Montering & service

  Montering & service

  Dit behov er det vigtigte, og vores fornemmeste opgave er at hjælpe dig til den rette løsning, og vi slipper dig ikke, før alt er afklaret og du er tilfreds.

  • Egen serviceafdeling.
  • Få hjælp til montering og opstart.
  • 2 års fuld produktgaranti og 8 års suppleringsgaranti.
 • Levering

  Levering

  Ønskes levering af varer inden for indendørs spa, badekar, infrarød sauna og koldtvandskar koster dette 1.000 kr. inkl. moms. Udendørs spa, udendørs infrarød sauna og vildmarksbad koster 1.500 kr. inkl. moms. Varerne leveres til kantsten og leveres på højkant på en palle.

  Ved køb af svømmespa, minipool eller udendørs sauna, så er prisen afhængig af flere faktorer. Blandt andet leveringssted og kranlængde. Forhør nærmere hos WellMore på 75 55 17 00 eller [email protected].

  OBS

  WellMore leverer kun til brofaste øer, og levering sker ved første kantsten nærmest muligt din bolig. Det er muligt at tilkøbe ekstra fragtservices såsom kranbil, hvis dit produkt skal hejses over en bygning eller lignende.


Ingen resultater matchede din søgning.

Kategorier

Produkter

Wellmore A/S, Handelsbetingelser for erhvervskøb april 2022

B2B – HANDEL MED ERHVERV (B2B)

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nærværende almindelige betingelser (herefter benævnt Betingelserne) fastsætter de nærmere vilkår for WELLMORE A/S’ (herefter benævnt ”WELLMORE”) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter benævnt Køber) som beskrevet i den mellem Køber og WELLMORE indgåede aftale (herefter benævnt ”Aftalen”).

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle almindelige betingelser.

2 Ydelsernes omfang

WELLMORE’s ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i WELLMORE’s ordrebekræftelse.

3 Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om køb anses først indgået, når WELLMORE har fremsendt en ordrebekræftelse herpå til Køber.

WELLMORE fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

4 Annullering og ændring af ordrer

Køber har efter afgivelse af ordre ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
Såfremt WELLMORE på trods af ovenstående særskilt godkender en annullering eller ændring, er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte WELLMORE’s mistede fortjeneste.

5 Returvarer og returnerbar emballage

Varer modtages ikke retur.
Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at WELLMORE tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtages dog aldrig retur.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af WELLMORE fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og WELLMORE’s salgsomkostninger.
Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra WELLMORE’s levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage, håndterings-, og fragtomkostninger m.v.

6 Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af WELLMORE’s ordrebekræftelse.

WELLMORE er berettiget til at fakturere Køber for betaling for varer, efterhånden som levering sker.

7 Betaling

Køber er forpligtet til at betale i henhold til ordrebekræftelsen.  Beløb overføres til Jyske Bank, konto nummer: 7244-0001434999

WELLMORE FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VAREN, INDTIL DEN FULDE KØBESUM FOR VAREN ER MODTAGET AF WELLMORE.

8 Garanti og reklamation

Køber har 2 års reklamationsret, dog skal køber give skriftlig meddelelse direkte til WM om fejl/mangler, senest 2 måneder efter at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angive frist, mister køber, retten til at fremsætte krav som følge af manglen.
Såfremt en mangel konstateres, er WELLMORE’s ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter WELLMORE’s valg at foretage om levering, afhjælpning eller at meddele køber et af WELLMORE fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag.

Købers krav bortfalder, såfremt den leverede vare ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og i overensstemmelse med WM’s anvisninger.

9 Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge og teste det leverede umiddelbart efter levering, så grundigt som forholdet nødvendiggør det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Køber skriftligt reklamere overfor WELLMORE straks efter, at fejlen er eller burde være opdaget. Køber skal i forbindelse med reklamationen angive og på forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. WELLMORE er alene ansvarlig for fejl, som Køber har reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare.

WELLMORE er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. WELLMORE er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold så som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod WELLMORE’s forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriserede personer.

Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan WELLMORE vælge, hvorvidt WELLMORE vil: a) afhjælpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller c) give Køber et forholdsmæssigt afslag i prisen.

I det tilfælde, hvor det med rimelighed vurderes, at Køber selv kan foretage afhjælpning, anses afhjælpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhjælpning.

Såfremt WELLMORE vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er WELLMORE forpligtet til, med den hurtighed som situationen kræver og på egen bekostning, at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.

Såfremt WELLMORE ikke inden rimelig tid foretager afhjælpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed som omstændighederne kræver, kan Køber skriftligt give WELLMORE en endelig og rimelig frist for at foretage afhjælpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udgøre 5 arbejdsdage og tidligst udløbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor WELLMORE modtog Købers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.

Har WELLMORE ikke foretaget afhjælpning, om- eller efterlevering ved fristens udløb, har Køber ret til et forholdsmæssigt afslag, svarende til den fejlbehæftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris.

Såfremt fejlen er væsentlig, kan Køber ophæve aftalen for så vidt angår den fejlbehæftede andel af varerne. Køber kan alene ophæve Aftalen for så vidt angår ikke-fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

Køber kan ikke overfor WELLMORE rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre WELLMORE kan få kravet dækket af producenten.

Har Køber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives WELLMORE, skal Køber erstatte de udgifter, WELLMORE måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

10 Levering og risikoens overgang

Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for WELLMORE, med mindre andet skriftligt er aftalt.
Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, har WELLMORE ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde;
a) Force majeure jf. punkt 13
b) Ved forsinkelse, som skyldes WELLMOREs leverandører, transportører eller øvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejrlig
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud som WELLMORE ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leveres varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre, uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
Køber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
Såfremt Køber ikke opfylder de ovenfor anførte forpligtelser, vil WELLMORE være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
Udgifter, ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, dækkes af Køber, ligesom Køber dækker eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav på grund af forsinkelsen.
Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering.
I tilfælde af væsentlig forsinkelse, er Køber berettiget til at hæve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve den forsinkede delleverance.
Køber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af WELLMOREens forsinkelse. Dette gælder uanset, om Køber hæver eller fastholder købet.

12 Produktansvar

WELLMORE er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger WELLMORE ansvar for sådanne skader, og WELLMOREs ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. WELLMORE er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra WELLMORE måtte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra WELLMOREs side, og WELLMOREs ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
WELLMOREs ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000.
I tilfælde, hvor WELLMORE er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang WELLMORE måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er Køber forpligtet til at holde WELLMORE skadesløs for det ansvar, WELLMORE måtte blive pålagt og som er videregående end WELLMOREs ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod WELLMORE fra tredjemand i anledning af produkter leveret af WELLMORE via Køber til tredjemand.
WELLMORE hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13 Force majeure

I tilfælde af, at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor WELLMOREs kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan WELLMORE ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg, ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.

14 Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod WELLMORE’s leverandører

WELLMOREs ansvar kan ikke – uanset eventuel påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler eller -grundlag.
I det tilfælde, hvor WELLMOREs leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for WELLMORE for forsinkelser eller mangler, vil WELLMORE være indstillet på at give Køber transport i WELLMOREs krav mod leverandøren eller tredjemand.

15 Service af WELLMORE’s Produkter

Det er kundens ansvar at produkterne er fuldt tilgængelige for service og eftersyn efter idriftsættelse.

16 Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udførelse kan begge parter få adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.

Udover nærværende bestemmelse gælder øvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

17 Fortolkning og ændringer

Nærværende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem Køber og WELLMORE. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.

Betingelserne kan af WELLMORE revideres og/eller ændres på et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

18 Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller WELLMORE’s ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på WELLMOREs til enhver tid værende hjemsted, pt. ved byretten i Kolding.

19 Oplysninger om WELLMORE

WellMore A/S

CVR: 36499877

Tybovej 3

6040 Egtved

[email protected]